Yuliya Kaleda

Yuliya Kaleda

131: ARCore with Yulia Kaleda

9 July 2018 Podcast Donn Felker, Kaushik Gopal, Yuliya Kaleda
Fragmented Podcast ARCore

The Power of ARCore

30 April 2018 Article Yuliya Kaleda
ARCore

Make Your App Instant!

31 October 2017 Video Yuliya Kaleda
Instant App Droidcon NYC 2017