Roman Elizarov

Blocking threads, suspending coroutines

3 November 2018 Article Roman Elizarov
Kotlin coroutine

Futures, cancellation and coroutines

13 October 2018 Article Roman Elizarov
Kotlin coroutine

Kotlin Coroutines, a deeper look

9 March 2018 Article Roman Elizarov
Kotlin coroutine

Coroutines with Roman Elizarov

14 April 2017 Podcast Hadi Hariri, Roman Elizarov
Talking Kotlin Podcast